เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเวทีรำลึกความทรงจำการหายตัวนายเด่น คำแหล้ (อ่าน 435 )

Facebook  

เวทีรำลึกความทรงจำการหายตัว  นายเด่น คำแหล้

ความเป็นมา

เด่น  คำแหล้ ประธานโฉนดชุมชนโคกยาว ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ หายตัวไปตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ภายหลังการเดินทางเข้าเก็บหาของป่าในตอนสายของวันนั้น กระทั่งปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 1 ปี ที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการหายตัวได้ แม้จะพบวัตถุพยานสำคัญในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ตาม 
ตลอดระยะเวลา 1 ปี ในการติดตามค้นหา ของชาวบ้าน และองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องราวการหายตัวของเด่น คำแหล้ ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สะท้อนถึงปัญหาการบังคับสูญหายในสังคมไทย ซึ่งยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง และแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระทั่งปัจจุบัน  ถึงแม้จะมีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการซ้อมทรมานและบังคับสูญหาย จากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด

เกี่ยวกับชีวิตและการต่อสู้ของเด่น คำแหล้  อาจกล่าวได้ว่าชีวิตหลังวัยหนุ่มของเขา อยู่ท่ามกลางสถานการณ์การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางสังคม นับตั้งแต่การเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) กระทั่งกลับคืนสู่เมืองในฐานะเกษตรกร และเริ่มต้นเรียกร้องสิทธิที่ดินทำกิน จากการปลูกสร้างสวนป่าของหน่วยงานภาครัฐ จนวาระสุดท้ายที่เขาหายตัวไป ในช่วงหน้าร้อนของปีที่แล้ว

ในการนี้  เพื่อเป็นการรำลึกถึงประวัติศาสตร์และความทรงจำ เกี่ยวกับกับชีวิตและการต่อสู้ของเด่น  คำแหล้   คณะทำงานองค์กรร่วมจัด จึงได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น

วัตถุประสงค์
1.      เพื่อรำลึกถึงชีวิตและการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางสังคมของเด่น คำแหล้
2. เพื่อสะท้อนปัญหาการบังคับสูญหายในสังคมไทยให้สังคมได้รับรู้ และเห็นความจำเป็นในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมานและบังคับสูญหาย
3. เพื่อระดมทุนช่วยเหลือครอบครัวเด่น คำแหล้ และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
4. เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาสิทธิที่ดินทำกินของชาวบ้านผู้เดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ

ระยะเวลา

วันที่  7 – 8  พฤษภาคม 2560  ณ วัดบ้านทุ่งลุยลาย ตำบลทุ่งลุยลาย  อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

ผู้เข้าร่วม

ชาวบ้าน นักวิชาการ นักสิทธิมนุษยชน สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป  จำนวนประมาณ 100 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดความรับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับประวัติชีวิตของเด่น คำแหล้ ปัญหาพิพาทสิทธิที่ดินกรณีสวนป่าโคกยาว และการติดตามค้นหาเด่น คำแหล้ ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา
2. สังคมเห็นความจำเป็นของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมานและบังคับสูญหาย
3. เกิดกองทุนในการช่วยเหลือครอบครัวเด่น  คำแหล้ และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

กำหนดการ
รำลึก 1 ปี การสูญหายของเด่น คำแหล้

วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2560  ณ วัดทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ 


วันที่   6  พฤษภาคม   2560
ผู้เข้าร่วมงานเดินทางถึงวัดบ้านทุ่งลุยลาย 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560
08.00  –  09.00  น. ผู้เข้าร่วมลงทะเบียน 
09.00  – 09.30  น. กล่าวต้อนรับ และบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนโคกยาว 
โดย   ตัวแทนชุมชนโคกยาว 
09.30 น. – 12.00 น. เสวนาหัวข้อ“ชีวิตและการต่อสู้ของเด่น  คำแหล้”
โดย คุณสุนี  ไชยรส ผู้แทนสหายเขตงานภูซาง  
     คุณฤทธิ์           น้องสาวพ่อเด่น  คำแหล้
                                             แม่สุภาพ คำแหล้  ภรรยาพ่อเด่น  คำแหล้
                                                 นายปราโมทย์  ผลภิญโญ  เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
ดำเนินรายการโดย คุณหนูเกณฑ์   จันทาสี    เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
12.00  – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00  - 14.00  น.   บันทึกความทรงจำ 1 ปี ในการค้นหา เด่น คำแหล้
โดย  คุณอรนุช  ผลภิญโญ  และคุณถนอมศักดิ์  ระวาดชัย  เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
14.00 -16 .00น. เสวนาหัวข้อ “จากบิลลี่   พ่อเด่น ถึงชัยภูมิ  กับร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมาน และบังคับให้สูญหาย” 
โดย คุณมึนอ รักจงเจริญ ภรรยาบิลลี รักจงเจริญ
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
                                                ที่ปรึกษาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์(รอการยืนยัน )
                                                คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
                                                คุณสุรชา บุญเปี่ยม บรรณาธิการอาวุโสสำนักข่าวสปริงนิวส์
                                                 คุณฮัมดี้  Focus on the global south
                                         ดำเนินรายการโดย คุณสมนึก ตุ้มสุภาพ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน 
16.00   – 18.00 น. ลงพื้นที่ชุมชนโคกยาว
18.00  - 19.00  น. รับประทานอาหารเย็น
19.00  - 22.00 น. เวทีวัฒนธรรม โดยวงสเลเต     

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
        07.00  –  08.30 น. ทำบุญตักบาตร พิธีสงฆ์  
        08.30  – 10.30 น. เสวนาหัวข้อ“เด่น  คำแหล้  กับปัญหาที่ดินในสังคมไทย” 
                                        โดย   นพ.นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                                                ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                                คุณทวีศักดิ์ มณีวรรณ สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)
ดำเนินรายการโดย  คุณเหมราช  ลบหนองบัว  เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
         10.30 – 12.00 น.  บายศรี สู่ขวัญ อ่านบทกวีรำลึกถึงเด่น  คำแหล้
                                      โดย คุณปรีดา ข้าวบ่อ บรรณาธิการนิตยสารทางอีศาน และทนายสมชัย คำเพราะ
                                       ประกาศเจตนารมย์ร่วมกัน
         12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 หมายเหตุ  :  ในงาน จะมีต้นไม้ “ต้นแสงดาวแห่งศรัทธา”หนังสือ และเสื้อรณรงค์ในการระดมทุนด้วย


โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2560

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629