เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวมูลนิธิทางอีศาน (อ่าน 751 )

Facebook  

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวมูลนิธิทางอีศาน

เนื่องด้วย “มูลนิธิทางอีศาน” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อระดมกำลังแรงกาย แรงทรัพย์ แรงปัญญา แรงใจจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาสนับสนุนส่งเสริมองค์ความรู้ทุกด้านแก่ชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค และร่วมกับบุคคล คณะบุคคลเพื่อสร้างเสริมงานศิลปวัฒนธรรม และประกอบกิจกรรมที่ก่อประโยชน์แก่สังคม ได้กำหนดจัดงาน “บุญฉลองสร้างตั้งมูลนิธิทางอีศาน” ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ไร่ธารเกษม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมมา ณ ที่นี้ ด้วยความเคารพ (ปรีดา  ข้าวบ่อ) ผู้ประสานงาน : ปรีชญา ข้าวบ่อ โทร. 086-3889095

กำหนดการ
๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ น. ปาฐกถาเรื่อง "แ ก่ น อี ส า น อ ยู่ ต ร ง ไ ห น" โดย รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ

๑๑.๐๐ น. เสวนา ๔  กลุ่มย่อย 
หัวข้อ "เ จ า ะ ซ อ ก ห า แ ก่ น อี ส า น"  บรรยายนำโดย ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ 
๑. ศิลปะ - การแสดงพื้นบ้าน - วรรณกรรม;
ผู้นำเสวนา ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์, ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุรกุล 
๒. สังคม - เศรษฐกิจ - การเมือง;
ผู้นำเสวนา ฟรานซิส คริปสส์, รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
๓. อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ - ประวัติศาสตร์;
ผู้นำเสวนา ทองแถม นาถจำนง และวีระ สุดสังข์ 
(รศ.ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร ร่วมนำเสนอบทความวิชาการ) 
๔. ที่ดิน - ทรัพยากรธรรมชาติ - สิ่งแวดล้อม;
ผู้นำเสวนา สนั่น ชูสกุล, ปราโมทย์ ผลภิญโญ และ เดชา คำเบ้าเมือง
(สุวิทย์ กุหลาบวงศ์ ร่วมนำเสนอข้อมูล)

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เสวนากลุ่มย่อย (ต่อ)

นำสรุป โดย ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ / วิจารณ์ โดย พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
๑๖.๐๐ น. นำชมงานจิตรกรรม และประมูล (ผู้ประสานงาน ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์, สนิท มณีรัตน์)

๑๗.๐๐ น. บายศรีขอคำพรจากผู้อาวุโส นำพิธีโดย ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
๑๗.๓๐ น. สุนทรกถาจากใจประธานมูลนิธิฯ โดย คำสิงห์ ศรีนอก ("ลาวคำหอม")

๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. งานพาแลง การแสดงพื้นบ้าน ร้อง ลำ และอ่านบทกวี 
(ผู้ประสานงาน ดร.อาทิตย์ บำรุงเอื้อ, ปริพนธ์ วัฒนขำ)

เจ้าภาพ :

นิตยสาร"ทางอีศาน" - "มูลนิธิทางอีศาน", "สโมสรนักเขียนภาคอีสาน", "หอศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนปากช่อง" และ"กองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ". (อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ ของว่าง เวที แสง สี เสียง ที่พัก และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้เตรียมไว้พรักพร้อมตามสภาพบ้านไร่กลางดง)

 *ค่าลงทะเบียน ๑,๑๐๐ บาท รับสิทธิ์สมาชิก "ทางอีศาน" ๑ ปี ท่านที่สมัครแล้วก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกอุปถัมภ์.

- เชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม, สำหรับกวี/นักเขียน นักร้อง/นักดนตรี ศิลปินทุกแขนง นอกจากร่วมเสวนาแล้ว เชิญนำผลงานของท่านไปร่วมแสดง

ติดต่อ-ประสานงาน

- ด้านการแสดง "ไฝ สันติภาพ" โทร.0813694391 
- ด้านภาพวาด "ครูเบิ้ม เติ่มศิลป์" โทร.0897460066 
- ด้านการแสดง/ภาพวาด/สถานที่ ครูสนิท มณีรัตน์ โทร.0935079148 
- เลขานุการมูลนิธิทางอีศาน น.ส.ปรีชญา ข้าวบ่อ โทร.0863889095
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2558

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629