เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     ประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมเครือข่ายที่ป่าไม้-ที่ดิน ภาคอีสาน ครั้งที่ ๑ (อ่าน 830 )

Facebook  

กำหนดการประชุมเครือข่ายที่ป่าไม้-ที่ดิน ภาคอีสาน ครั้งที่ ๑
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาป่าไม้-ที่ดิน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ฉบับประชาชน ภาคอีสาน
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ อาศรมดอนแดง   อ.กันทรวิชัย   จ.มหาสารคาม
------------------------------------------
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

พี่น้องเครือข่ายต่างๆเดินทางเข้ามาถึงอาศรมและลงทะเบียน ภาคกลางคืนรับประทานอาหารร่วมกันและทบทวนประวัติศาสตร์ประชาชนอีสานที่ผ่านมา

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๗.๐๐ – ๙.๐๐ น. พิธีไหว้บูชา ศาลปู่ตาชาวไร่ชาวนาภาคอีสาน และรับประทานอาหาร
๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม เครือข่ายป่าไม้-ที่ดิน 
ภาคอีสาน ครั้งที่ ๑

 โดย นายเหลาไท นิลนวล เครือข่ายปาไม้-ที่ดิน เทือกเขาภูพาน จ.สกลนคร
๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.       สถานการณ์ปัญหาป่าไม้-ที่ดิน-ผลกระทบต่อชาวบ้าน และข้อเสนอ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา จากแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลาย ทรัพยากรป่าไม้,การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ของรัฐบาล คสช.

       โดย

- ตัวแทนปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติ,ป่าสงวนแห่งชาติ
- ตัวแทนปัญหาพื้นที่ ที่ดินสาธารณประโยชน์
- ตัวแทนปัญหาจากโครงการของรัฐ เขื่อน,นิคมสร้างตนเอง, เหมืองแร่,เกษตรกรรมทางเลือก
๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น. อภิปราย “ป่าไม้-ที่ดิน ปัญหาที่ยังมีทางออก”

                      วิทยากรโดย
๑. พรพนา ก๊วยเจริญ        ผู้แทนคณะทำงานโลกเย็นที่เป็นธรรม  
๒. เลื่อน ศรีสุโพธิ์            ผู้แทน  เครือข่ายป่าไม้-ที่ดิน พอช.อีสาน
๓. ปราโมทย์ ผลภิญโญ     ผู้แทนเครีือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน คปอ.
๔.  อุบล อยู่หว้า        ผู้แทนเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
๕. แหลมเหล็ก นิลนวล      สมัชชาชาวนาชาวไร่ ภาคอีสาน

ดำเนินการโดย    นายเหลาไท นิลนวล
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหาร
         
๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.             อภิปราย ข้อเสนอยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาป่าไม้-ที่ดิน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ฉบับประชาชน ภาคอีสาน

- ข้อเสนอทางนโยบายป่าไม้-ที่ดิน
- ข้อเสนอมาตรการการมีส่วนภาคประชาชน
- ข้อเสนอการแก้ไขปัญหารายกรณีพื้นที่ข้อเสนอต่อกระบวนการทำงานแก้ไขปัญหาป่าไม้-ที่ดิน และการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ภาคอีสาน

๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. ความคิดเห็นและข้อแนะนำต่อกระบวนการทำงานแก้ไขปัญหาป่าไม้-ที่ดิน และการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ภาคอีสาน

                   โดย ลุงเปี๊ยก บุญปัญญา     อ.เดชา เปรมฤดีเลิศ 

 ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. สรุปผลการประชุม  และข้อเสนอต่อรัฐบาลโพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2557

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629