เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     ประชาสัมพันธ์
ิเวที สิทธิมนุษยชน”ในกระบวนการยุติธรรม“กรณีที่ดินป่า (อ่าน 994 )

Facebook  

กำหนดการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ  ห้องประชุมประดิษฐ์มนูธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 9.30น. กล่าวเปิดการเสวนา โดยคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9.30 – 10.30 น. สรุปบทเรียนแนวทางการต่อสู้(การกล่าวอ้างแสดง)สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กรณีคดีที่ดินป่าไม้ และผลบังคับแห่งคำพิพากษา   โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน
10.30 – 12.00 น. สังเคราะห์แนวทางการแสดงสิทธิมนุษยชนในกระบวนการการต่อสู้ทางกฎหมายและสิทธิในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม  โดย

นักวิชาการสายนิติศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
คุณพงศ์จรัส  รวยร่ำทนายความสิทธิมนุษยชน
ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
คุณภาคภูมิ  วิธานติรวัฒน์นักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชน

ผู้ดำเนินรายการอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น. เรียนรู้การมีส่วนร่วมสร้างกฎหมายในประเด็นสิทธิชุมชน ผ่านร่างกฎหมายสิทธิชุมชน/ เปรียบเทียบแผนแม่บทแก้ไขปัญหาฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรฯ โดย
คุณประทีป  มีคติธรรม
คุณเลื่อน  ศรีสุโพธิ
คุณวิพัฒนาชัย  พิมพ์หิน* อดีตประธานกป.อพช.ภาคอีสาน

ผู้ดำเนินรายงาน คุณปราโมทย์  ผลภิญโญ

15.30 – 16.00 น. กล่าวสรุปและปิดการเสวนา โดย นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ  ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เหตุผลที่มา

การรวมกลุ่มของสังคมมนุษย์ ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าย่อมต้องมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ  เพื่อควบคุมพฤติกรรมของกลุ่มคนในสังคม ดังนั้นการสถาปนา(รัฐ)และมอบหมายกลุ่มบุคคล(รัฐบาล)ผู้ทำหน้าที่นำกฎเกณฑ์ กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆเหล่านั้น มาปฏิบัติและบังคับใช้แก่ผู้กระทำละเมิด จึงเป็นสิ่งที่สังคมต้องยอมรับกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับมอบหมายอำนาจ แต่กลุ่มผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายเหล่านั้น ไม่อาจเพิกเฉยหรือละเลยที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิในความเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติของกลุ่มบุคคลต่างๆในสังคม เพียงเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามตัวอักษรในกฎเกณฑ์อย่างเดียวได้ไม่ ฉะนั้นวิถีโดยปกติที่ปฏิบัติกันมาของมนุษย์ในสังคมต่างๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กลุ่มบุคคลผู้ทำหน้าที่นำกฎเกณฑ์มาปฏิบัติบังคับใช้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในสังคม

กรณีตัวอย่างพี่น้องเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน และพี่น้องในเครือข่ายอื่นๆ ที่จำต้องเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยหาได้มีโอกาส(สิทธิ)แสดงตน(ปกป้อง)อย่างสมบูรณ์ในวิถีชีวิต ในการต่อสู้เพื่อช่วงชิงการสร้างข้อบัญญัติกติกาทางสังคมที่จะนำมาบังคับใช้กับสังคมโดยรวม ซึ่งเงื่อนไขกลไก กติกา และกฎเกณฑ์ ที่มีผลบังคับใช้อาจหาได้สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติโดยปกติของชุมชนท้องถิ่นโดยทั่วไปไม่ ฉะนั้นการเข้ามามีส่วนร่วมสร้างกลไก กติกาและกฎเกณฑ์ต่างๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ต้องแสดงตน(สิทธิ)เข้าร่วมกำหนด เพื่อหวังกำหนดแนวทางการพัฒนาสังคมร่วมกับรัฐ

ความบกพร่องหรือความเหลื่อมล้ำของการแสดงสิทธิของกลุ่มพี่น้องที่มีวิถีพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินป่าไม้ ในการผลิตทางการเกษตรในอาณาเขตผืนดินแห่งรัฐตน เพื่อหวังปลดเปลื้องบรรเทาทุกข์ในกฎเกณฑ์แห่งรัฐที่สร้างข้อกำหนดเพื่อบังคับใช้กับสังคมโดยรวม หรือกับกลุ่มบุคคลผู้หาได้มีสิทธิอันชอบธรรมในพื้นที่ ต่อองค์กรในกระบวนการยุติธรรม แต่ด้วยเงื่อนไขข้อกำหนดในกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย ยังไม่อาจเปิดช่องให้คุณค่าแห่งความหมายหรือตีความหมายเฉพาะให้สิทธิอย่างชอบธรรมกับกลุ่มชุมชนท้องถิ่น ฉะนั้นการสร้างความชอบธรรมในมุมมองขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม จึงกำหนดให้รัฐเป็นผู้มอบอภิสิทธิ์เหนือทรัพยากร แทนการบุกเบิกถางพงของชุมชนเพื่อแสดงสิทธิในการกำหนดเจตจำนงแห่งตนของการเป็นผู้ผลิตในวิถีเกษตรโดยธรรมชาติไม่

ความเข้าใจในการแสดงสิทธิที่ต้องถูกรับรองโดยรัฐ หาใช่ความเข้าใจที่สัมบูรณ์ไม่ และเมื่อความเข้าใจดังเช่นนี้ เป็นความเข้าใจที่ถูกสั่งสมสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ดังนั้นความเข้าใจที่แท้จริงในสิทธิขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม จึงมีเพียงแค่สิทธิของความสัมบูรณ์ในกฎเกณฑ์หรือตามกฎเกณฑ์เท่านั้น ที่อาจอ้างในความชอบธรรมต่อรัฐได้ การแสดงสิทธิบริสุทธิ์ของการเริ่มต้นในกระบวนการยุติธรรม จึงถูกตีค่าหรือราคาเพียงทรัพย์สินเพื่อใช้บังคับและกำหนดวิถีแห่งการละเมิดข้อบังคับ การแสดงคุณค่าศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ จึงมักผูกด้วยวิถีชนชั้นทางสถานะของสังคม โดยหาได้ยอมรับความเป็นตัวตนหรือเจตนารมณ์แห่งการประสงค์แสดงคุณค่าของมนุษย์ตัวตนของตนเองไม่

ดังนั้นเวทีเสวนาในครั้งนี้ ประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ของการแสดงสิทธิในตัวตนของการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เกิดการยอมรับวิถีความเป็นตัวตนของชุมชนในท้องถิ่นกับการผลิตและพัฒนาวิถีชุมชน เพื่อเป็นแนวทางการต่อสู้ที่มั่นคงอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์

เพื่อระดมเปิดพื้นที่เครือข่ายแนวร่วมและแนวทางของการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมของการแสดงสิทธิตามวิถีปกติในชุมชน แทนการกล่าวอ้างอภิสิทธิ์แห่งรัฐ 
เพื่อแสดงเจตจำนงของการร่วมสร้างกฎเกณฑ์แห่งรัฐที่จะนำมาบังคับใช้กับสังคมโดยรวม ที่ตอบสนองกับวิถีท้องถิ่นชุมชนโดยธรรมชาติ 
เพื่อสร้างกลไกที่เข้มแข็งของการขับเคลื่อนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมั่นคง
เพื่อสร้างหลักสูตรการอบรมและการเรียนการสอนในเรื่องสิทธิมนุษยชน ในมหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย

พี่น้องเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน และพี่น้องเครือข่ายอื่นๆผู้มีวิถีชีวิตในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ดินป่าไม้ อาจารย์นักศึกษาประชาชนจำนวนประมาณ 150-200  คน
องค์กรร่วมจัดและสนับสนุนงบประมาณในการจัดเวทีเสวนา
คณะอนุกรรมการด้านที่ดินและป่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) พอช.
ศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน
ศูนย์นิเวศชุมชนศึกษา
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
สถาบันส่งเสริมศักยภาพชุมชนอีสาน-ล้านช้าง


โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2557

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629