เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     ประชาสัมพันธ์
แฉลงการณ์กลุ่มรักษ์คอนสาร ฉบับที่ 5 (อ่าน 1337 )

Facebook  

                                กราบเรียนพี่น้องชาวคอนสาร แฉลงการณ์กลุ่มรักษ์คอนสาร ฉบับที่ 5                                    เมื่อความจริงเริ่มปรากฏ พวกเราจะเป็นพี่น้องกัน

กราบเรียนพี่น้องชาวคอนสาร และผู้รักความเป็นธรรมทุกท่าน นับเป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้ว ที่การต่อสู้เพื่อคัดค้านโรงงานผลิตยางพาราได้บังเกิดขึ้นในดินแดนอันสมบูรณ์แห่งนี้

ตลอดเวลา 2 เดือน ของการเคลื่อนไหวข้างต้น พวกเราได้เข้าร่วมทำการต่อสู้อย่างองอาจ กล้าหาญ กระทั่งปัจจุบันมีข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาคือ “การประชาคมหมู่บ้านรอบบริเวณก่อสร้างโรงงานผลิตยางพารา รัศมี 5 กิโลเมตร” โดยต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 นี้

ผลการประชาคมดังกล่าว จะเป็นปัจจัยชี้ขาดในการตัดสินซะตากรรมของไทคอนสาร และจะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของเมืองคอนสาร ของเราอย่างแน่นอน

ในอีกด้านหนึ่ง ยังมีพี่น้องบางส่วนยังไม่รับรู้ เข้าใจในเจตจำนงครั้งนี้ ประกอบกับมีกลุ่มผลประโยชน์จำนวนหนึ่งได้ยัดเยียดข้อมูลในทางที่ผิด โดยอ้างว่ามีโรงงานยางพารา จะทำให้ราคายางเพิ่มขึ้น เกษตรกรผู้ปลุกยางพาราจะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้สูงขึ้น

ข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า  ปัจจัยในการกำหนดราคายางพารา คือความต้องการบริโภคของประเทศจีน และราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลพยายามในการส่งเสริมการแปรรูปยางเพื่อใช้ในประเทศ เช่น การนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำถนน เป็นต้น

และก็เท็จจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า กลุ่มอุตสาหกรรมรับซื้อและแปรรูปยางนั่นแหล่ะที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาราคายาง กระทั่งรัฐบาลต้องใช้มาตรการทางตรง โดยสนับสนุนการผลิตให้กับเกษตรกร ราคาไร่ละ 2,520 บาท ทั้งนี้ เพื่อดัดหลังกลุ่มทุนฉวยโอกาสทั้งปวงที่กักตุนยางไว้เป็นจำนวนมาก

เรา ในฐานะเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกยาง  ควรอย่างยิ่งที่จะย้อนกลับมาทบทวนจุดยืนและท่าทีใหม่ โดยการประสานความร่วมมือกับรัฐบาล เพ่อยกระดับให้สหกรณ์ของเรามีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ท้งการรับซื้อ การแปรรูป และการจัดการตลาดด้วยตนเอง ซึ่งก็คือ การปลดเอกตนเองออกจากกลุ่มทุนที่หากินอยู่บนหยาดเหงื่อแรงงานของเกษตรกร

และที่สำคัญคือ โรงงานยางพารา ไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างสิ้นเชิงต่อการกำหนดราคายางพารา อีกทั้งการก่อสร้างโรงงานผลิตยางพาราที่ตำบลดงบัง ไม่มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง อย่างที่เคยเรียนไปแล้ว

ในการนี้ พวกเรากลุ่มรักษ์คอนสาร จึงขอเรียนมายังทุกท่าน ได้พิจารณาอย่างรอบด้าน แล้วเราจะเห็นว่า ใครกันแน่คือ ผู้ฉวยโอกาสจากสถานการณ์ แล้วบุคคลเหล่านั้น สังคมจะพิพากษาในที่สุด

ด้วยความสมานฉันท์
กลุ่มรักษ์คอนสาร


โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2556

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629