เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     ข่าว
สินค้าโฉนดชุมชน ผลผลิตโดยชุมชนที่ร่วมบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (อ่าน 572 )

Facebook  

มหกรรมสินค้าโฉนดชุมชน ผลผลิตโดยชุมชนที่ร่วมบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

คปอ.ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ จัดมหกรรมสินค้าโฉนดชุมชน สื่อสารให้สังคมทราบถึงการจัดสรรที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน อย่างยั่งยืนโดยlชุมชน เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ต้องไปหาซื้อจากภายนอก และสามารถนำรายได้มาหล่อเลี้ยงครอบครัว


11 lส.ค. 61 เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.)ได้จัดมหกรรมโฉนดชุมชน ณ ชุมชนโนนเขวา(คุ้มโนนหนองบัว) ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภายในงานมีการแสดงจัดสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากพื้นที่ที่ดำเนินโครงการโฉนดชุมชน ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย 1. ชุมชนโนนเขวา(คุ้มโนนหนองบัว) 2. ชุมชนพันทาใหญ่(คุ้มหนองหมู),และ 3. ชุมชนหนองตาเปียง(โคกป่าแดง)

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายนพ พงศ์ผลาดิสัย นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ และคณะฯ ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและจำหน่ายสินค้าของชุมชน รวมทั้งได้มีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ มาซื้อหาสินค้า


นายปฐม รัตนวรรณ ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนหนองบัว และตัวแทนสมาชิกโฉนดชุมชนโนนเขวา กล่าวว่า "โฉนดชุมชน" เกิดขึ้นจากการรวมตัวของชุมชน เพื่อดำเนินการจัดสรรที่ดินในรูปแบบใหม่ โดยจัดสรรในรูปแบบในนามกลุ่มหรือชุมชน เพราะจากบทเรียนในอดีตที่ผ่านมา รัฐได้จัดสรรที่ดินให้กับราษฎรในรูปแบบให้สิทธิเป็นรายบุคคล(รายปัจเจก) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497

โดยรัฐมีเจตนารมณ์ว่าการให้สิทธิกับราษฎรรายปัจเจกดังกล่าว จะเป็นพื้นฐานให้เกิดความมั่นคงให้กับชีวิตของราษฎร ด้วยความคิดที่เชื่อว่าที่ดินเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการที่จะแปรหรือพัฒนาไปเป็นปัจจัยสี่ในการดำเนินชีวิต แต่ระยะเวลากว่า 60 ปี นับแต่ประกาศบังคับใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งที่ดินที่รัฐจัดสรรให้กับราษฎรกลับถ่ายเทไปอยู่ในมือกลุ่มเจ้าของธุรกิจ กลุ่มทุน และเจ้าของธุรกิจ มีบางคน(เจ้าเดียว) มีที่ดินมากถึง 6000,000 กว่าไร่ และสามารถตั้งงบประมาณจัดซื้อที่ดินทุกปี ๆ ละ เกือบสองหมื่นล้านบาท


ดังนั้น ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนหนองบัว ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า โฉนดชุมชน จึงเป็นทางออกที่จะช่วยให้ที่ดินอยู่ในมือของพี่น้องเกษตรกร และตกทอดถึงลูกถึงหลาน เพราะโฉนดชุมชน เป็นการให้สิทธิกับชุมชนในการดูแลรักษาที่ดิน(เป็นการให้สิทธิร่วม) เพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลรักษา

“:ปกติร้านค้าชุมชนจะเปิดขายทุกวัน แต่ครั้งนี้ได้ทำการเปิดชายเป็นพิเศษในรูปแบบการจัดมหกรรมสินค้าโฉนดชุมชน เป็นการที่ผู้ผลิตพบผู้บริโภคสินค้าปลอดสารพิษ ที่ทั้ง 3 ชุมชน นำผลผลิตการเกษตรมาขายในครั้งนี้ สินค้าก็จะราคาถูกกว่า อีกทั้งเป็นการสื่อสารให้สังคมได้รับทราบถึงความสำเร็จในการจัดสรรที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน ที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยlชุมชน เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ต้องไปหาซื้อจากภายนอก และสามารถนำรายได้มาหล่อเลี้ยงครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย” ปฐม กล่าวโพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2561

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629