เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     ข่าว
“พีมูฟ”ลงตรวจสอบติดตามเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์พื้นที่ อ.เลิงนกทา ยโสธร (อ่าน 430 )

Facebook  

“พีมูฟ”ลงตรวจสอบติดตามเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์พื้นที่ อ.เลิงนกทา ยโสธร

ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน(ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ขปส.หรือพีมูฟ)ผ่ายเลขานุการคณะทำงานเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดิน,คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย.ตัวแทนเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.),ผู้แทนสำนักงานที่ดินสาขาเลิงนกทา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามและร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะแนวทางแก้ไขกรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ทับซ้อนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎรในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
3 ก.ค.2560 คณะติดตามเร่งรัดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดิน ดยนายบุญ แซ่จุง(ผู้ประสานงานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม พีมูฟ)และนายชัชวาล สมจิตร ผู้เชี่ยวชาญจากกรมที่ดิน ได้เดินทางลงตรวจสอบพื้นที่ กรณีพิพาทที่ดินสาธารณประโยชน์ "โคกปออีกว้าง" ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และกรณีพิพาทที่ดินสาธารณประโยชน์ "โคกภูพระ" ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

โดยมีตัวแทนนายอำเภอเลิงนกทา ,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา,ตัวแทนเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี,ตัวแทนเทศบาลตำบลกุดแห่,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมตรวจสอบ โดยลงตรวจสอบพื้นที่กรณีพิพาท ในช่วงเวลาประมาณ 10.00 น.-12.00 น.

ภายหลังตรวจสอบพื้นที่เสร็จสิ้นได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินสารธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง ในวันเดียวกัน โดยดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.30 น. โดยได้มีความเห็นเสนอแนะในการดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้

1. กรณีพื้นที่โคกปออีกว้าง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) โดยให้นำหลักฐานการขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งปรากฏเนื้อที่ดินตามทะเบียน 1,600 ไร่ ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่ของคณะติดตามเร่งรัด ได้ปรากฏหลักฐานที่สามารถบ่งชี้แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าว (แปลงที่ดินข้างเคียง) ปรากฏชัดเจน

2. กรณีโคกภูพระ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อสอบถามความเห็นของพี่น้องประชาชน เพื่อนำที่ดินแปลงดังกล่าว มาดำเนินการจัดที่ดินให้กับประชาชนเข้าอยู่อาศัยในรูปแบบ สปก. จำนวนที่ดินทั้งหมด 233 ไร่ กันออกให้ราษฎรเข้าใช้ประโยชน์ ในรูปแบบ สปก. จำนวน 83 ไร่ และ กันไว้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ 150 ไร่ ซึ่งจำนวน 83 ไร่ ที่จะดำเนินการจัดประชุมประชาคม เพื่อขอความเห็นในการจัดให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในรูปแบบ สปก. นั้น เป็นพื้นที่ที่ราษฎร ได้อาศัยทำกินมาตั้งแต่บรรพบุรุษ


โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629