เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
ศูนย์ กม.สิทธิฯ อบรม ชาวบ้านรอบเขตภูพาน ชู ความเข้าใจในสิทธิที่ดิน (อ่าน 2545 )

Facebook  

เมื่อวันที่ 22 - 23 ต.ค.57 ณ เทศบาลตำบลคำบ่อ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน ร่วมเครือข่ายไทบ้านผู้ไร้สิทธิสกลนคร  จัดเวทีเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิจัดการทรัพยากรในชุมชนและสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  โดยมีชาวบ้านดานเม็ก ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ บ้านจัดระเบียบ ต.หลุบเลา บ้านโนนเจริญ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 60 คน

นายสมนึก ตุ้มสุภาพ ผู้อำนวยศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า จากปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ ปัญหาดังกล่าวถูกสั่งสมมายาวนานจนกลายมาเป็นรากเหง้าแห่งปัญหาทางสังคม ทั้งนี้หากพิจารณาตามสภาพปัญหาก็อาจแตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่น  แต่ประเด็นที่ควรพิจารณาในหลักธรรมชาติว่าด้วย สิทธิมนุษย์ มักไม่ถูกอธิบายให้เป็นไปในทางธรรมชาติของชุมชนในท้องถิ่น หรือไม่อาจสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงในระบบวิถีชุมชน โดยมักถูกอธิบายแยกส่วนว่าสิทธิเกิดขึ้นได้จากผู้มีอำนาจ จากผู้ปกครองเป็นผู้กำหนดสถานะแห่งสิทธิ เสมือนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือชาวบ้านถูกกำหนดว่าไม่มีสถานภาพพอที่จะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้

ผ.อ.ศูนย์ ฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบที่สำคัญ คือการสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อเติมเต็มความเป็นธรรมให้แก่สังคม ทางศูนย์ฯ จึงร่วมกับองค์กรชาวบ้านจัดเวทีเรียนรู้เรื่องสิทธิที่ทุกคนต้องมีความเข้าใจในสิทธิโดยธรรมชาติของตนและชุมชนถิ่นฐาน พร้อมกับเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้กฎหมาย รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางชั้นศาล ด้วยว่าชาวบ้านในพื้นที่ มีข้อพิพาทในเรื่องที่ดินทำกินกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในขณะนี้ชาวบ้านก็ยังถูกดำเนินคดี


ด้านนายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย ทนายความประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า สถานการณ์ชาวบ้านด่านเม็ก อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ มีพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน บ้านจัดระเบียบ ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร มีพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพาน ดงกระเฌอ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าชุมชนได้ตั้งถิ่นฐานมาก่อนและมีการจัดการทรัพยากรอย่างยังยืน ตลอดมาก็ตาม แต่ยังถูกหน่วยงานของรัฐใช้มาตรการทางกฎหมาย มาดำเนินคดีพี่น้องชาวบ้าน ส่งผลให้ชาวบ้านถูกดำเนินคดีไปแล้วกว่า 40 ราย และยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนอีกเป็นจำนวนมาก

“ อีกทั้งยังถูกหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ที่ 64/57 มีคำสั่งให้ตรวจยึดพื้นที่   ไล่รื้อ และข่มขู่คุกคามชาวบ้านไม่ให้เข้าไปใช้ประโยชน์และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในขณะนี้ กรณีปัญหาที่พิพาทดังกล่าวเริ่มหนักหน่วง ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าว ทางศูนย์ ฯ จึงได้จัดเวทีเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิจัดการทรัพยากรในชุมชนและสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  ร่วมกับชาวบ้าน และเป็นการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อร่วมกันทางออกทาง และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยังยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น” ทนายประจำศูนย์กล่าว


ศรายุทธ ฤทธิพิณ
สำนักข่าวปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน

โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2557

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629