เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
    จับตาปัญหาที่ดิน
ปฏิรูปที่ดินโดยประชาชน กับบทพิสูจน์หัวใจรัฐบาล (อ่าน 2087 )

หากรัฐบาลมีหัวใจที่บริสุทธิ์ดังเช่นกระนั้นแล้ว ควรเข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนด้วยว่า พวกเขาเป็นเพียงเกษตรกรคนยากจน เป็นชาวบ้านที่ดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ พวกเขาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และจัดสรรที่ดินให้อย่างเป็นธรรม ฉะนั้นรัฐบาลควรหรือไม่ ที่จะนิ่งเฉย ทนเห็นให้พวกเขาถูกลอยแพ ถูกอพยพออกจากที่ดินทำกินของตัวเอง รัฐบาลจะมัวแต่นิ่งดูได้หรือไม่ รัฐบาลควรดำเนินการให้นำไปสู่สิ่งที่ดีในการแก้ไขได้อย่างไร หรือจะปล่อยให้พวกเขาถูกดำเนินคดีอีก กลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย เป็นคนตกขอบของแผ่นดิน หรือจะให้พวกเขาต้องมาชุมนุม มาเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่พวกเขาได้รับความเดือดร้อน โดยที่พวกเขาหาได้เป็นผู้ก่อขึ้นมาอย่างนี้ ไปเรื่อยๆหรือไม่

โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2556
การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทย (อ่าน 2119 )

ปัญหาความยากจน และความเดือดร้อนของเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด และมีแนวโน้มจะเกิดวิกฤตขึ้นในอนาคต โดยที่ผ่านมาผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด เป็นเพียงการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าในบางกรณีเท่านั้น

โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2556
การกระจายที่ดินที่เป็นธรรม (อ่าน 1250 )

การกระจายที่ดินที่เป็นธรรมนั้นไม่จำเป็นต้องกระจายเนื้อที่ดิน ซึ่งจะเป็นเหตุให้การผลิตต่ำประสิทธิภาพได้ แต่สามารถกระจายด้วยวิธีการภาษีตามมูลค่าหรือค่าเช่าที่ควรเป็นตามศักยภาพของที่ดิน ที่จริงแล้วที่ดินควรเป็นทรัพย์สินของส่วนรวมด้วยซ้ำ เพราะมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ผลิตที่ดิน มูลค่าที่สูงขึ้นมาเรื่อยๆ ก็มิใช่จากปัจเจกบุคคลทำให้เกิด ลองดูว่าทำไมที่ดินรกร้างว่างเปล่าจึงมีราคาวาละเป็นแสนเป็นล้านได้ถ้าอยู่กลางนครใ

โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2556
เชื้อแห่งความเสื่อมของลัทธิทุนนิยม (อ่าน 1402 )

ถ้าไม่มีการเก็งกำไรที่ดินอย่างกว้างขวาง ก็ไม่มีการกู้เงินอย่างกว้างขวาง ถ้าไม่มีการเก็งกำไรที่ดินอย่างกว้างขวาง ก็ไม่มีวัฏจักรราคาที่ดินที่เหวี่ยงตัวรุนแรง วิกฤตการเงินที่รุนแรงลามทั่วโลกก็ไม่เกิด

โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2556
รอยแผลเก่าจาก ออป.สู่การละเมิดสิทธิบริการขั้นพื้นฐาน (อ่าน 1302 )

เพื่อลบรอยเลือด คราบน้ำตา และฝันร้ายของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ถูก ออป.กระทำมานานกว่า 35 ปี ให้สามารถจางลง และเหือดหายไปได้ เพื่อให้ผืนดินทำกินนั้นกลับคืนสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นของพวกเขาเหมือนดังที่เคยเป็น เพราะฉะนั้น ออป.ต้องเป็นฝ่ายออกไป รวมถึงต้องยกเลิกสวนป่าคอนสาร และคืนพื้นที่ทำกินให้กับชาวบ้าน พร้อมทั้งถอนการบังคับคดี และเร่งนำที่ดินจำนวน 1,500 ไร่ มาดำเนินการจัดการในรูปแบบ ”โฉนดชุมชน” ตามข้อตกลงที่ทั้งคณะทำงานในระดับพื้นที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชาคมตำบลทุ่งพระ ลงมาสำรวจพร้อมมีมติร่วมกันว่า สวนป่าคอนสารทับที่ทำกินชาวบ้าน

โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2556
ปฏิรูปที่ดิน...ปฏิรูประบบการถือครองที่ดิน (อ่าน 1448 )

ระบบการจัดการที่ดินเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องจวบจนกระทั่งปัจจุบัน การกระจุกตัวของการถือครองที่ดินในบางกลุ่มและการทิ้งร้างไม่ทำประโยชน์ การขาดแคลนและการสูญเสียที่ดินทำกินของเกษตรกร การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ของรัฐและเอกชน ล้วนเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและรวมถึงการสร้างระบบกฎหมายเพื่อทำให้เกิดความเป็นธรรมในระบบการจัดการที่ดินให้เกิดขึ้น

โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2556
การบริหารที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงทางอาหาร (อ่าน 1209 )

กว่าสามสิบปี ท่ามกลางปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ ที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นผู้ก่อ หรือไม่ได้เป็นผู้สร้างขึ้นมา แต่เป็นปัญหาของสังคมไทยที่เบียดขับให้พวกเขาได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิต การปรากฏตัวของผู้ประสบปัญหาการสูญเสียที่ดินทำกิน ในพื้นที่พิพาทก็ถูกกำเนิดขึ้นมาด้วยความร่วมแรง รวมใจ ของผู้ที่ไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมจำนน พวกเขาเลือกที่จะยืนหยัด ต่อสู้ เพื่อให้ข้ามผ่านไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง

โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2556
ศยามล ไกยูรวงศ์: ยุบ อ.อ.ป. เพื่ออนาคตผืนป่าประเทศไทย (อ่าน 1351 )โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2555
นักวิชาการชี้ความมั่งคั่งของไทยอยู่ที่ใคร! คน 20% ครองทรัพย์สินสุทธิเกินครึ่งประเทศ (อ่าน 1251 )

การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การกระจุกตัวของความมั่งมี” โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายการถือครองทรัพย์สินในประเทศไทย หรือการกระจุกตัวของความมั่งคั่ง

โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2555
Infographic การถือครองที่ดินของคุณอยู่ในช่วงไหน เทียบนักการเมืองไทยแล้ว จิ๊บๆ (อ่าน 1162 )

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2555
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/3 Next »

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629