เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     จับตาปัญหาที่ดิน
เวทีเสวนาวิเคราะห์แผนแม่บทป่าไม้กับผลกระทบต่อคนอีสาน (อ่าน 1075 )

Facebook  

เวทีเสวนาแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้,การบุกรุกที่ดินของรัฐ
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคอีสาน

วันที่ 14 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุม อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่ 14 กันยายน 2557

8.00 – 9.00 น.        ลงทะเบียน
 
9.00 – 9.30 น.        กล่าวชี้แจง     ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
               
               โดย     ตัวแทนกลุ่มศึกษาปัญหาที่ดินภาคอีสาน

9.30 – 12.00 น.    แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้,การบุกรุกที่ดินของรัฐ
                           และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กับผลกระทบต่อคนจนภาคอีสาน

                โดย       คุณพรพนา  ก้วยเจริญ  อนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านป่าไม้
                            คุณสมนึก  ตุ้มสุภาพ ผอ.ศูนย์กฎหมายฯ
                            คุณปราโมทย์ ผลภิญโญ ศูนย์นิเวศชุมชนศึกษา
                            นักวิชาการร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ในพื้นที่ และเชื่อมโยงตัวแผนแม่บท   
                                   
12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหาร

13.00 – 15.00 น.    แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการบุก
                            รุกทำลายทรัพยากรป่าไม้,การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
                            อย่างยั่งยืน  และกฎหมาย 4 ฉบับ

15.00 – 16.00 น.    ร่วมวางทิศทาง เป้าหมายการวางแผนงานในพื้นที่ภาคอีสาน

16.00 – 17.00 น.    สรุปผลการเสวนา


โครงการ เสวนาแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้,การบุกรุกที่ดินของรัฐ
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กับผลกระทบต่อคนจนภาคอีสาน

หลักการและเหตุผล

    ภายหลังจากคสช. ได้เห็นชอบแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้,การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยให้หน่วยงานคือกองกำลังรักษาความมั่นคง หรือกอรมน. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดปัญหากับชาวบ้านทั่วทุกภาคของประเทศ นั่นคือ ข่าวคราวการอพยพโยกย้ายทำลายอาสินของชาวบ้านในเขตพื้นที่ป่า รวมทั้งจับกุมดำเนินคดีกับชาวบ้านทั่วทุกภาคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคอีสาน ที่ได้มีองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ที่ทำงานอยู่ และมีการรวบรวมข้อมูลพบว่า 9 จังหวัดในภาคอีสาน ที่อาศัยทำกินอยู่บริเวณเขตรอยต่อของภาค เช่นเทือกเขาภูพาน เทือกเขาเพชรบูรณ์ และเทือกเขาพนมดงเล็ก นอกจากในพื้นที่ป่า แล้วยังมีกรณีพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการของรัฐที่นำแผนแม่บทดังกล่าวมาใช้ เช่น ที่ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และชัยภูมิเป็นต้น

    จากผลกระทบดังกล่าวจึงทำให้มีการตั้งกลุ่มศึกษาปัญหาที่ดินภาคอีสานขึ้นมา เพื่อศึกษาวิเคราะห์ แผนแม่บทดังกล่าวนี้ โดยนำไปสู่การนำเสนอแนวทางการปฏิบัติการที่เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐ และประชาชน

    ดังนั้น โครงการเสวนาแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้,การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กับผลกระทบต่อคนจน จึงจัดขึ้นเพื่อเชิญหน่วยงานทางวิชาการได้เข้าร่วมในการศึกษาและวิเคราะห์แผนแม่บทดังกล่าว เพื่อจะนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอต่อหน่วยงานและผู้ที่มีอำนาจในการแก้ไขปัญหาต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ในประเด็นแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้,การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

2.เพื่อวางทิศทาง เป้าหมายการวางแผนงานในพื้นที่ภาคอีสาน

3.เพื่อให้เกิดเครือข่ายนักวิชาการภาคอีสาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เกิดความรู้ความเข้าใจ จากการศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ในประเด็นแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้,การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

2.เกิดทิศทาง เป้าหมายการวางแผนงานในพื้นที่ภาคอีสาน

3.เกิดเครือข่ายนักวิชาการในภาคอีสานโพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2557

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629