เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆ ของผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องต่อสู้กับวิธีคิด และนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน...

 สำนักข่าวปฏิรูปที่ดิน
  จับตาปัญหาที่ดิน
  กฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทความกฏหมาย
  ข่าวกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  ข่าว
  ประชาสัมพันธ์
  บทความ
  กวีลุ่มน้ำเซิน
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 สถิติการเข้าชม

 เว็บเพื่อนบ้าน
     วัฒนธรรมพื้นบ้าน


ประวัติบ้านบ่อแก้ว (เข้าชม 2012)

Facebook  


ฟ้าเอ๋ยฟ้าฮ้อง บ่วมกวมหัวกวมคอ ชังมาแน่นหน้อจอรอ ออป.ยึดที่ไล่ให้หนีจากที่เดิมมีแต่เค้า จักสิเข้าไปเพิงใฝ่เด้อหน้อ โอยเด้อ โอ้ยเด้อหนา หันมาฟังบอนบัน ประวัติสวนป่าคอนสาร อยู่มาดลนานตั้งแต่หลาย พ.ส. เฮาได้พากันสร้างจนเป็นนาเป็นไฮ ใบจับจอบเฮาก็มีไว้แล้ว แต่ปานนั้นถูกไล่หนี ครั้นบอหนีกะบอใด  กดหมายใล่บอมีเชา ครั้นหมู่เฮาบ่อยอมหนี โดนคดีถูกจับแน่

สมัยนั้นพ่อแม่เฮาฮอดบ่อมีท่างแก้ บอใฝมาแก้ปันหาชอย จึงได้แต่ถอยจากที่เดิมมีแต่เศร้า รัฐเลยเข้าไปยึดเอา เขานั้นว่าเขาสิปลูกป่าไม้ เฮ็ดเป็นป่าอนุรัด คักแท้หน้อชุมเฮา เขายึดเอาที่ไปแล้ว เสียแฮงหวังเอาไว้ ในใจหวังให้ลูกหลานต่อ ที่พ่อแม่ได้สร้างไว้ คงสิได้สมต่อกัน ไม้ที่ลชเขาปลูกไว้มีแต่ไม้ยูคา หาไม้ยังมาแถม ฮอดบ่อมีพอต้น บ่อทันดลพอตัดได้ ตัดไปขายฮอดบ่ออ้ายเจ้าของเก่า เว่ากะเว่าบ่อได้ กดหมายให้แต่ฝ่ายเขา ออป.ทำแนวนี้มันสมควรแล้วบ่อท่าน ทางกดหมายกะบ่อเห็นไปคัดค้าน คือชาวบ้านเข้าเฮ็ดกิน เฮาจึงอยู่บ่อได้ ลุกขึ้นหาความจริง

สิ่งที่มันเป็นทำรัฐก้อกรรมทำเฮาไว้ ถิ่นอาศัยเดิมของหมู่เฮาชาวบ้าน ออป.มารุกรานชาวบ้านบ่อได้ก่อ เอา นสล.มาทับไว้ มันเลยร้อนยิ่งกว่าไฟ ออป.ยังทำให้ โดนคดีหลายคนแล้วละยาทาน ย่อนหมู่เฮาลุกขึ้นมาคัดค้าน โครงการสร้างป่าสงวนเฮาเลยตั้งหมู่บ้าน เข้ามาอยู่รวมกัน สร้างสมานสัมพันหลาย

หน่วยงานเขามาช่วย ปฏิรูปที่ดินเพิ่นกะยินดีด้วย เอาแรงใจเข้ามาซอยกัน  เอาที่พ่อแม่คืนให้ได้ สิเอาไว้ให้ลูกหลาน มีหลายอันที่เฮาสร้าง ทางงานการเกษตร เกษตรอินทรีย์ได้เฮ็ดไว้ รวมใจเข้าว่าชอยกัน ทั้งเมล็ดพันหมู่นั่น ทำไว้ต่อเพื่อทำพันธุ์ ได้เฮ็ดกันไว้หลายแนว ได้สืบสานหน้อกันไว้ ด้วยหัวใจอันมุ่งมั่น ขอฟันฝ่าอุปสรรค ปักให้เห็นความเป็นจริง สิ่งพ่อแม่เฮาเคยทำไว้

อยากเห็นโตกดหมายเด้อ มันเป็นโตจั่งได้น้อ มันเป็นโตจั่งหอย หรือมีฮอยคือจังช้าง อยากนำร้างให้สรวงใจ เด้อ หนอ โอยเดอ โอ้ยเด้อหนา


หมายเหตุ  - แนวรบด้านวัฒนธรรมเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.) บทเพลงจากพ่อใหญ่มะลิวรรณ ธรรมโชติ สมาชิกเครือข่ายฯโซนชุมชนดอนฮังเกลือ ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ดโพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2556

เป็นสื่อพลเมืองเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

บรรณาธิการ: นายศรายุทธ ฤทธิพิณ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย: นายสมนึก ตุ้มสุภาพ นายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย นายสมชัย คำเพราะ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ: ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง นายปราโมทย์ ผลภิญโญ

กองบรรณาธิการ: สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สถานที่ตั้ง: 501 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
email. yuthsiburi@hotmail.com โทร 086 978 5629